Reklamační řád

Provozovatel obchodu:

1-BIKE s.r.o.

kontaktní adresa: Kubánské náměstí 11, 100 00 Praha 10
IČ : 08185590, DIČ : CZ08185590
Email: info@1-bike.cz 
(dále jen „prodávající“)

Reklamace
Na základě tohoto reklamačního řádu lze reklamovat pouze zboží zakoupené přímo v tomto elektronickém obchodě. Na zboží nakoupené fyzickou osobou se poskytuje záruka v délce stanovené občanským zákoníkem - minimálně 24 měsíců (vyjma zboží označeného jako použité/demo/bazar, kde může být záruční doba zkrácena), dle záručních podmínek uvedených v dodacích/záručních listech jednotlivých výrobků.
Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím se podstatně zrychlí celý průběh reklamace. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. 

Doporučujeme zaslat v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Zboží odeslané na reklamaci bez řádného označení a popisu důvodu, zpětného kontaktu na reklamujícího, nelze zpracovat a hrozí jeho vrácení odesilateli. 

Pokud ihned po převzetí zboží zjistíte mechanické nebo jiné poškození, kontaktujte, prosím, nejprve přepravce, který vám vystaví škodní protokol. Následně zašlete kopii tohoto protokolu provozovateli, který potřebujeme k dořešení reklamace. V případě dodání jiného zboží než objednaného, v jiném počtu než objednaném, případně pokud doklad jinak neodpovídá dodanému zboží prosím kontaktujte provozovatele.

Maximální doba na vyřízení reklamace pro fyzické osoby je 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu, v samostatné příloze nebo na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že seznam není dostupný ani v jednom případě, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko. Někteří výrobci postupně zavádějí zjednodušený postup a záruční listy ke spotřebičům nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je v těchto případech faktura. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží ve smyslu § 623 odst. 1 občanského zákoníku (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamované zboží vyměněno za nové zboží, případně vrácena již zaplacená částka.

Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen vystavit kupujícímu dobropis. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

Upozornění: vzhledem k záručním podmínkám některých výrobců v zemích EU, je zákazníkům, kteří svůj nákup realizovali daňovým dokladem, na kterém je uvedeno IČ nebo DIČ, poskytována záruka v délce trvání 12 měsíců, ostatní zákazníci mají záruku minimálně 24 měsíců v autorizovaných servisech.

Návod, zásahy uživatele

V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

© 1-BIKE s.r.o.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.