Gipro XGipro X sada GPX-Y01
  Review (0)
  2 600 Kč
  GPDT-H01 Gipro DS ukazatelGPDT-H01 Gipro DS ukazatel
   Review (0)
   3 200 Kč
   Gipro XGipro X sada GPX-WSS
    Review (0)
    2 600 Kč
    Gipro XGipro X sada GPX-H01
     Review (0)
     2 600 Kč
     Gipro XGipro X sada GPX-U01
      Review (0)
      2 600 Kč
      GIPRO-DSGPDT-K04 Gipro DS ukazatel
       Review (0)
       3 200 Kč
       Gipro DSGPDT-K01 Gipro DS ukazatel
        Review (0)
        3 200 Kč
        Gipro DSGPDT-S01 Gipro DS ukazatel
         Review (0)
         3 200 Kč
         Držák Gipro Mount Držák Gipro Mount černý
          Review (0)
          1 500 Kč
          GPAT-S02 Gipro ATRE ukazatelGPAT-S02 Gipro ATRE ukazatel
           Review (0)
           3 500 Kč
           Služby zákazníkům
           100% Bezpečná platba
           100% Bezpečná platba
           Ochrana údajů při platbě, neuchováváme čísla karet.
           Bezpečný nákup
           Bezpečný nákup
           Garance možnost vrácení zboží do 2 měsíců
           Podpora zákazníků
           Podpora zákazníků
           Máte dotaz, či potřebujete poradit s výběrem, používáním či instalací produktu? Projděte Časté dotazy nebo nás kontaktujte
           Podpora mobilních zařízení
           Podpora mobilních zařízení
           Nákup přes mobil je samozřejmostí, stejně jako lokalizace aplikací k produktům.
           Novinky

           Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

           Zásady ochrany osobních údajů společnosti 1-BIKE, s.r.o.

           Úvodní ustanovení

           Společnost 1-BIKE s.r.o., IČO: 08185590, DIČ: CZ08185590, se sídlem Kubánské nám.1391/11, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddííl C, vložka 314400 (dále také jen jako „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.gipro.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

           Dále v textu se dozvíte zejména:

           1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
           2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
           3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
           4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
           5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

           Zpracování osobních údajů dětí

           Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

           Rozsah zpracování osobních údajů

           Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

           a) Vaše jméno a příjmení,
           b) obchodní firma,
           c) adresa bydliště nebo sídlo společnosti,
           d) identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,
           e) telefonní číslo nebo
           f) emailová adresa.

           Účel zpracování

           Údaje, které nám poskytujete, používáme předně k tomu, abychom plnili smlouvy uzavřené s Vámi, případně abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k výše uvedenému účelu zpracování.

           Vaše jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště nebo sídlo společnosti, telefonní číslo nebo emailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.

           Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

           Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@gipro.cz.


           Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

           Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

           1. naší externí účetní a daňové společnosti,
           2. naší externí IT společnosti, která nám poskytuje serverové, webové, cloudové a další IT služby,
           3. našemu externímu právnímu poradci.

           Doba zpracování osobních údajů

           Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše zboží a služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

           Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikvidujeme, a to jak ty listinné tak elektronické.

           Používání cookies

           Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

           Používáme cookies především pro zajištění fungování našeho eshopu. Ukládají se do nich Vaše přihlašovací údaje, údaje o Vaší objednávce, nebo nastavení, která používáte v eshopu. Bez těchto údajů bychom nemohli zaručit správné fungování eshopu. Dále používáme cookies třetích stran
           pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

           Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


           Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

           Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

           a) právo na přístup k osobním údajům;
           b) právo na opravu osobních údajů;
           c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
           d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
           e) právo na přenositelnost osobních údajů;
           f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
           g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


           Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@gipro.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

           Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

           Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

           Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

           (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
           (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
           (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
           (iv) zpracování je protiprávní nebo
           (v) to ukládá zákonná povinnost.

           Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky
           ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud

           (i) popíráte přesnost osobních údajů,
           (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
           (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano
           (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, viz dále.

           V takovém případě můžeme mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


           Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali Vašemu jinému správci.

           Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u nás podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

           V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na emailové adrese info@gipro.cz.

           Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.